opc_loader
Grootste assortiment Europees zeewier
Biologisch gecertificeerd
Gratis verzending in NL vanaf 35,- 
Levering in de hele EU
Print deze pagina:

 

  LEVERINGSVOORWAARDEN 

        

 Leveringsvoorwaarden Wereld van Zeewier/Your Well
Versie 1 januari 2022

 

Artikel 1. Definities
In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:
a. U/uw: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Your Well overeenkomsten aangaat en/of aan wie Your Well producten levert;
b. Voorwaarden: deze leveringsvoorwaarden van Your Well;
c. Your Well: Your Well gevestigd te Hellevoetsluis, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50791222.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Op alle aanbiedingen en offertes van, bestellingen bij en overeenkomsten met Your Well zijn deze Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
2.2 Het accepteren van een aanbieding of offerte dan wel het doen van een bestelling houdt in dat U de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan alleen schriftelijk worden afgeweken.
2.4 In geval van tegenstrijdigheid tussen het bepaalde in een overeenkomst en de Voorwaarden, geldt het bepaalde in de overeenkomst.
1.5 De toepasselijkheid van uw eventuele inkoop- of andere voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 3. Aanbiedingen/overeenkomsten
3.1. Alle aanbiedingen en offertes van Your Well zijn vrijblijvend en Your Well behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, zie ook artikel 4.
3.2. Aanbiedingen, offertes en prijsafspraken in overeenkomsten gelden niet automatisch voor de toekomst.
3.3. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Your Well, wat ook kan blijken uit het uitvoeren van de bestelling c.q. overeenkomst door Your Well.
3.4. Your Well heeft het recht bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Als een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Your Well dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling. 
3.5. Your Well heeft het recht om bij de uitvoering van bestelling(en) en overeenkomsten gebruik te maken van derden. Deze Voorwaarden zullen ook tegenover U gelden voor eventuele door Your Well in te schakelen/ingeschakelde derden.


Artikel 4. Prijzen en betalingen 
4.1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in Euro, exclusief BTW en exclusief handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. De prijzen op de website zijn in Euro en inclusief BTW.
4.2. Your Well heeft het recht prijzen te wijzigen, bij voorbeeld maar niet alleen door gewijzigde inkoopprijzen en wettelijke voorschriften.
4.3. Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum , tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
4.4. Betaling kan geschieden bij vooruitbetaling of bij ontvangst (per rembours) en bij bestellingen via de webshop via iDeal of PayPal. Bij betaling per bank/overmaking geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Your Well.
4.5. Bij overschrijding van de betalingstermijn bent U vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd per maand of een deel van een maand over het openstaande bedrag, welke rente gelijk is aan de wettelijke rente. 
4.6. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Your Well maakt als gevolg van niet-nakoming door U van uw betalingsverplichting, worden aan U in rekening gebracht. Voor buitengerechtelijke incassokosten geldt het bepaalde in de Wet Incassokosten en het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten. 
4.7. Bij te late of niet betaling heeft Your Well het recht de uitvoering van bestellingen/overeenkomsten op te schorten totdat alle openstaande bedragen (factuurbedragen te vermeerderen met rente en kosten) door U aan Your Well zijn betaald dan wel, na nadere ingebrekestelling, de overeenkomst te ontbinden. Bij ontbinding is de vordering van Your Well op U direct opeisbaar.

 

Artikel 5. Levering 
5.1. De door Your Well opgegeven levertijden zijn slechts indicatief en gebaseerd op de dan bekende informatie. Overschrijding van een leveringstermijn geeft U geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden. Bij overschrijding van de leveringstermijn zal Your Well U daar waar mogelijk van op de hoogte stellen. 
5.2. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan U. Het risico is voor uw rekening vanaf het tijdstip van levering.
5.3. Wanneer U bestellingen na verstrijken van de levertijd niet afneemt, worden ze voor uw rekening en risico opgeslagen. Dit laat onverlet uw verplichting tot betaling van de bestelling(en). 
5.4. Your Well heeft het recht om deelleveringen te verrichten, die Your Well afzonderlijk mag factureren. Zolang een deelzending niet is betaald heeft Your Well het recht, zonder dat verdere ingebrekestelling nodig is, de overige leveringen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar recht op vergoeding van schade, kosten en rente.
5.5. Als U aan Your Well een adres doorgeeft, heeft Your Well het recht aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij U Your Well schriftelijk laat weten dat de bestellingen dienen te worden gezonden naar een ander adres.
5.6. De wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke wordt, als U hiervoor geen aanwijzing aan Your Well geeft, door Your Well als goed koopman bepaald, zonder dat Your Well hiervoor enige aansprakelijkheid draagt. Uw eventuele specifieke wensen met betrekking tot transport/verzending voert Your Wel alleen uit als U heeft verklaard de extra kosten hiervoor te zullen betalen. 
5.7. Het transport is steeds, ook als franco-levering is overeengekomen, voor uw rekening en risico, ook wanneer de vervoerder bedingt dat alle vervoersschaden voor rekening en risico van de afzender komen.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud 
6.1. De eigendom van geleverde producten gaat pas over, wanneer U alle bedragen die op grond van enige bestelling c.q. overeenkomst aan Your Well verschuldigd bent, heeft voldaan. U bent verplicht de geleverde producten zorgvuldig te behandelen en mag deze niet aan derden afstaan, in pand geven, belenen of (laten) verwijderen totdat de gehele koopsom en de eventueel daarbij komende rente en kosten volledig zijn betaald, tenzij dit in het kader van een normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.
6.2. In geval van niet-betaling van een opeisbare vordering heeft Your Well het recht om zonder rechterlijke tussenkomst het geleverde als haar eigendom terug te vorderen, onverminderd het recht om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade.

 

Artikel 7. Niet-nakoming en beëindiging
7.1. Een overeenkomst kan schriftelijk, zonder rechterlijke tussenkomst, worden ontbonden als de andere partij, na deugdelijke ingebrekestelling, alsnog nalaat zijn verplichtingen, waaronder maar niet alleen begrepen betalingsverplichtingen, uit de overeenkomst na te komen na hiervoor een redelijke termijn te hebben gekregen.
7.2. Your Well heeft het recht een overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen op het moment dat U:
a. een verzoek tot surséance van betaling indient, failliet wordt verklaard, onder curatele wordt gesteld, tot boedelafstand overgaat dan wel beslag op (een deel van) uw eigendom wordt gelegd;
b. overlijdt, overgaat tot staking of (gedeeltelijke) overdracht van uw bedrijf, daaronder begrepen de inbreng van uw bedrijf in een op te richten vennootschap, dan wel U overgaat tot wijziging in de doelstelling van uw bedrijf.
Your Well is niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding als gevolg van een beëindiging zoals in artikel 7.2 beschreven.

 

Artikel 8. Intellectuele Eigendomsrechten
8.1. Alle auteursrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, merkenrechten en andere intellectuele en industriële eigendomsrechten op de door Your Well geleverde producten (hierna gezamenlijk te noemen: “Intellectuele Eigendomsrechten”) zijn het exclusieve eigendom van Your Well of haar licentiegever(s).
8.2. U dient alle Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op de door Your Well geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
8.3. Your Well garandeert niet dat de aan U geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) Intellectueel Eigendomsrecht van derden.

 

Artikel 9. Garantie en klachten
9.1. Tenzij Your Well zelf een garantiecertificaat afgeeft en met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen, garandeert Your Well de goede werking van de door haar geleverde producten alleen voor zover deze door haar desbetreffende leveranciers c.q. fabrikanten wordt gegarandeerd..
9.2. Garantie geldt niet als:
- fouten of gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik door U en/of door U ingeschakelde derden, normale slijtage of als het andere oorzaken betreft dan ondeugdelijkheid van materiaal of fabricage;
- U niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan een verplichting uit de overeenkomsten en/of deze Voorwaarden.
9.3. U zult bij aflevering onderzoeken of de producten aan de bestelling c.q. overeenkomst beantwoorden. Als dit niet het geval is, dient U Your Well daarover zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk te informeren. Klachten die door Your Well na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, hoeven niet door Your Well in behandeling worden genomen. Voor consumenten geldt een termijn van 30 (dertig) dagen. Kleine, gebruikelijke, in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in afmeting, kwaliteit, kleuren, afwerking en dergelijke kunnen geen grond voor klachten opleveren.
9.4. Als is aangetoond dat de producten niet aan de bestelling c.q. overeenkomst beantwoorden, heeft Your Well de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde van de bestelde maar niet juist geleverde producten te restitueren.
9.5. Voor consumenten geldt daarbij: als u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 30 (dertig) na aflevering aan Your Well te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval alleen geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid 
10.1. Tenzij dwingendrechtelijke bepalingen anders bepalen, is de aansprakelijkheid van Your Well beperkt tot de in artikel 9 genoemde garantieverplichting. 
10.2. Voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen als gevolg van het gebruik van Internet of een ander communicatiemiddel in het verkeer tussen U en Your Well, dan wel tussen Your Well en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen U en Your Well, is Your Well niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Your Well.
10.3. Your Well is niet aansprakelijk voor en daarmee niet verplicht tot vergoeding van directe of indirecte schade van welke aard dan ook, waaronder in ieder geval maar niet alleen begrepen bedrijfsschade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen zowel bij U als bij derden ontstaan door gebreken aan verkochte en geleverde producten, terwijl Your Well evenmin de verplichting heeft gebreken te herstellen, die het gevolg zijn van natuurlijke slijtage, onoordeelkundige of foutieve behandeling en/of overmatige belasting.
10.4. Your Well is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan of veroorzaakt wordt door het gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor U het heeft aangeschaft.
10.5. Als op bovenstaande uitsluiting van aansprakelijkheid geen beroep kan worden gedaan, is de aansprakelijkheid van Your Well te allen tijde beperkt tot het bedrag het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Your Well wordt uitbetaald. Als om welke reden dan ook geen uitkering uit deze aansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van Your Well beperkt tot een bedrag gelijk aan het bedrag dat Your Well U in de voorafgaande 12 (twaalf) maanden in rekening heeft gebracht. De totale aansprakelijkheid zal in dat geval nooit meer bedragen dan € 10.000 (tienduizend euro).
10.6. Derden die zelf geen partij zijn bij bestellingen bij en/of overeenkomsten met Your Well kunnen geen rechten ontlenen aan deze bestellingen c.q. overeenkomst. U vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden met betrekking tot door Your Well geleverde producten, tenzij in een gerechtelijke procedure komt vast te staan dat deze aanspraken direct een gevolg zijn van grote nalatigheid van de kant van Your Well en U bovendien aantoont dat U in deze geen enkel verwijt treft.
10.7. De in dit artikel beschreven aansprakelijkheidsbeperking van Your Well wordt mede bedongen ten behoeve van derden die door Your Well worden ingeschakeld. 
10.8. Vorderingen in verband met beweerdelijke aansprakelijkheid van Your Well dienen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 12 (twaalf) maanden na levering van de producten worden ingediend.
10.9. Ten aanzien van consumenten geldt bovenstaande uitsluiting respectievelijk beperking van aansprakelijkheid slechts voor zover wettelijk toegestaan.


Artikel 11. Overmacht 
11.1 In geval van overmacht heeft Your Well, naast haar overige rechten, het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Your Well zal U van haar besluit schriftelijk op de hoogte brengen. Your Well is in dit geval niet gehouden tot enige schadevergoeding.
11.2 Onder overmacht wordt in ieder geval maar niet alleen begrepen: werkstaking of uitsluiting, (afkondiging van de staat van) oorlog of beleg, mobilisatie, oproer, brand, transportmoeilijkheden, extreme weersomstandigheden, pandemie, maatregelen van overheidswege die de uitvoering van de overeenkomst verhinderen of belemmeren, waaronder in ieder geval begrepen tijdelijke bedrijfssluitingen, in- en uitvoerverboden, bedrijfsstoringen bij onze leveranciers, alsmede wanprestatie door onze leveranciers waardoor Your Well haar verplichtingen jegens U niet meer kan nakomen en alle overige van de wil van Your Well onafhankelijke omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst bemoeilijken of uitsluiten.

 

Artikel 12 Privacy/ persoonsgegevens
12.1 In verband met de uitvoering van bestellingen en overeenkomsten heeft Your Well het recht om persoonsgegevens van U en eventueel van uw medewerkers te gebruiken. Het gaat hierbij onder andere maar niet uitsluitend om namen, telefoonnummers en e-mailadressen. 
12.2 Your Well heeft het recht deze persoonsgegevens te delen met door Your Well voor de uitvoering van de bestellingen c.q. overeenkomsten ingeschakelde derden. Het is deze derden verboden deze persoonsgegevens voor een ander doeleinde te gebruiken.
12.3 Your Well heeft verder het recht om persoonsgegevens aan derden openbaar te maken in verband met de verkoop, overdracht of levering van (een deel van) de onderneming van Your Well of in het kader van een audit. Your Well zorgt er voor dat de derde partij vertrouwelijkheid zal bewaren met betrekking tot de persoonsgegevens en dat deze partij voldoet aan de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen en onze aanwijzingen.
12.4 Voor meer informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens, wordt verwezen naar het Privacy beleid van Your Well, te vinden via https://www.wereldvanzeewier.nl/privacy.

 

Artikel 13. Diversen 
13.1 Your Well heeft het recht deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Dergelijke wijzigingen worden zoveel mogelijk 1 (een) maand voor de inwerking ervan aangekondigd via de website van Your Well. U kunt overeenkomsten beëindigen en/of bestellingen annuleren binnen 2 (twee) weken na aankondiging van gewijzigde Voorwaarden als de wijzigingen materieel en/of onredelijk bezwaren zijn voor U. Beëindiging of annulering geeft geen recht op schadevergoeding. 
13.2 Wanneer door Your Well gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden toestaat, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te vorderen. 
13.3 Als één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Your Well nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet mochten zijn, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zullen Your Well en U in overleg treden om de betreffende bepaling te vervangen door een bepaling van gelijke strekking die niet nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is.

 

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
14.1 Op alle aanbiedingen, offertes bestellingen en overeenkomstentussen U en Your Well is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2 Eventuele geschillen worden bij voorkeur minnelijk opgelost. 
14.3 Als U en Your Well een geschil niet binnen redelijke termijn minnelijk kunnen oplossen, dan zal het geschil op verzoek van de meeste gerede partij beslecht worden door de rechter in het arrondissement waar Your Well gevestigd is, tenzij dwingendrechtelijke regels anders bepalen.